รากฟันเทียม

ทดแทนฟันธรรมชาติ

ด้วยรากฟันเทียม กับ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

นัดหมาย สอบถามข้อมูลการรักษา สอบถามเส้นทางมาคลินิกทันตกรรม

02 6937822

   

 

รากฟันเทียม

การทดแทนฟันธรรมชาติด้วยรากฟันเทียม

การปลูกรากฟันเทียมเป็นการทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปจากสาเหตุต่างๆ ให้สามารถกลับมาบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเสริมสร้างรอยยิ้มให้สวยเหมือนฟันธรรมชาติ

 รากฟันเทียมทำจากวัสดุไทเทเนียม ซึ่งสามารถยืดติดกับกระดูกได้ดีและไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกาย

ข้อดีของการทำรากฟันเทียม

 1. สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น
 2. การพูดคุยสะดวก ออกเสียงชัดเจน และมั่นใจมากขึ้น
 3. ไม่ต้องสูญเสียเนื้อฟันในการทำสะพานฟัน
 4. การดูแลรักษาเสมือนฟันธรรมชาติ
 5. อายุการใช้งานยาวกว่า หากผู้ป่วยดูแลและทำความสะอาดตามที่ทันตแพทย์แนะนำ

ลักษณะการฝังรากฟันเทียม

1.รากฟันเทียมแบบซี่เดี่ยว

1.รากฟันเทียมแบบซี่เดี่ยวเป็นการฝังรากฟันเทียมทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไป 1 ซี่

2.รากฟันเทียมแบบรองรับสะพานฟัน

2.รากฟันเทียมแบบรองรับสะพานฟันเป็นการฝังรากฟันเทียมทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไป 3-5 ซี่ที่ติดกัน โดยทั่วไปจะฝังรากฟันเทียม 2-3 ตัวขึ้นอยู่กับตำแหน่งของฟันธรรมชาติที่หายไป

3.รากฟันเทียมแบบรองรับฟันปลอมทั้งปาก

3.รากฟันเทียมแบบรองรับฟันปลอมทั้งปากเป็นการฝังรากฟันเทียมทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไปทั้งปาก โดยทั่วไปจะฝังรากฟันเทียม 2-6 ตัว แทนรากฟันเพื่อยืดกับฟันปลอมให้แข็งแรงและบดเคี้ยวได้ดีขึ้น

4. All-On-4 หรือ All-On-6

4. All-On-4 หรือ All-On-6 เป็นการฝังรากฟันเทียมรองรับสะพานฟันแบบทั้งขากรรไกร เป็นการฝังรากฟันเทียม 4-6 ตัวเพื่อรองรับสะพานฟัน ซึ่งจะฝังรากฟันเทียม 4 ตัวหรือ 6 ตัวนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของกระดูกและขากรรไกรของผู้ป่วยแต่ละท่าน

ขั้นตอนการฝังรากฟันเทียม

 • ครั้งที่ 1 ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางด้านรากฟันเทียมเพื่อตรวจลักษณะช่องปากและบริเวณฟันที่หายไปก่อน ทันตแพทย์จะถ่ายเอกซเรย์ หรือ CT Scan(ดูความหนาและปริมาณกระดูกอย่างละเอียด)เพื่อประเมินกระดูกของแต่ละคนก่อนที่จะฝังรากฟันเทียม
 • ครั้งที่ 2 ทันตแพทย์ฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูก
 • ครั้งที่ 3 หลังจากฝังรากฟันเทียม 7-10 วัน ทันตแพทย์นัดตรวจผลการฝังและเช็คแผล
 • หลังจากฝังเสร็จรอประมาณ 2-3 เดือนเพื่อให้ร่างกายสร้างกระดูกขึ้นมายึดติดกับตัวรากฟันเทียม จึงจะใส่ครอบฟันบนรากฟันเทียม
 • ครั้งที่ 4 พิมพ์ปากด้วยวัสดุพิมพ์ปากแบบพิเศษเพื่อทำครอบฟันบนรากฟันเทียม
 • ครั้งที่ 5 ใส่ครอบบนรากฟันเทียม
 • ครั้งที่ 6 หลังจากใช้งานประมาณ 7-10 วัน ทันตแพทย์นัดเช็คครอบและรากฟันเทียมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยใช้งานและดูแลทำความสะอาดอย่างถูกต้อง

อาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียม

ทพ. ประภาสพงศ์ ศิริคุรุรัตน์ DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมปริทันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมโรคเหงือก

ทพญ. พสุมนต์ สว่างนิมิตรกุล DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียม , gIDE / CUDF / UCLA 
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง , UCLA

ทพญ. ปาหนัน ศาสตรวาหา DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • American Board of Oral and Maxillofacial Surgery, University of Alabama at Birmingham, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก, University of Alabama at Birmingham, USA

ทพญ.จีรภา ศรีเพ็ชรดานนท์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ.กิตติโชติ บุญศรี DDS., MSc.

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรด้าน Basic Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม University College London (UCL) , UK
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ.ยงยุทธ เอี่ยมพิทักษ์สกุล DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.ดวงกมล เจียมจริยาภรณ์ DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมทั่วไป
 • ประกาศนียบัตรด้านทันตกรรรากเทียม มหาวิทยาลัย University of California Los Angeles (UCLA) USA
 • ประกาศนียบัตรด้านทันตกรรรากเทียม International Team of Implantology (ITI) Scholarship จากประเทศ Switzerland
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัย Harvard university USA

ผศ.เรือโททันตแพทย์ปรีดา พึ่งพาพงศ์ ร.น. DDS.,MSc.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัย University of North Carolina at Chapel Hill, USA
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัย University of North Carolina at Chapel Hill, USA
 • Fellow in Implant Dentistry (Periodontics), University of North Carolina at Chapel Hill, USA
 • วุฒิบัตร American Board สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
 • Fellow, International Team for Implantology (ITI Fellow)
 • อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัย University of North Carolina at Chapel Hill, USA
 • อาจารย์พิเศษด้านทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ.ภวัคร์ ตั้งทางธรรม DDS.,MSc.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต 
 • ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
 • ปริญญามหาบัณฑิต ทันตกรรมสวยงามและรากเทียม